Wetenschappelijk stimuleringsfonds BVRGS | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Wetenschappelijk stimuleringsfonds BVRGS

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Criteria voor erkenning van een Onderzoeksbeurs BVRGS

1. Doel

De BVRGS wil het onderzoek binnen het domein van de relatie- en gezinstherapie stimuleren en ondersteunen. Hiervoor reikt de BVRGS jaarlijks een aantal onderzoeksbeurzen uit.

2. Wie kan aanvragen

De kandidaat dient lid of aspirant-lid te zijn van de BVRGS.

3. Algemene voorwaarden

Leden dienen een gemotiveerde aanvraag te richten naar het BVRGS bestuur. In dit verzoek wordt beschreven voor welke wetenschappelijke activiteit men een financiële tegemoetkoming wenst en motiveert men het belang daarvan voor de systeemtherapeutische praktijk. Het verzoek bevat ook een goed onderbouwde raming van de kosten.
Wetenschappelijke activiteiten, die behoren tot iemands functie of die door andere instanties worden gefinancierd komen niet in aanmerking voor een bijdrage van het wetenschappelijk stimuleringsfonds.

4. Welk onderzoek kan aangevraagd worden

Elk onderzoek binnen het domein van de partner- en gezinspsychologie, van de partnerrelatie- en de gezinstherapie en Systeemtherapie komt in aanmerking voor een aanvraag voor een BVRGS onderzoeksbeurs.

5. Bedrag

Elk jaar worden maximaal 4 onderzoeksbeurzen toegekend. Het bedrag van de toegekende beurs bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 1.000.
Per onderzoeksproject kan er hoogstens één BVRGS onderzoeksbeurs worden toegekend.

6. Datum aanvraag

De aanvragen voor een onderzoeksbeurs dienen jaarlijks voor 1 april 17.00 uur ingediend te worden. Zo deze datum op een zaterdag of een zondag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17.00. Om alle kandidaten gelijke kansen te bieden, zullen na deze datum geen aanvullingen meer aanvaard worden.
De raad van bestuur van de BVRGS beslist voor 1 juli van dat jaar, dus maximaal drie maanden na de indieningsdatum van het verzoek, of de wetenschappelijke activiteit al dan niet beantwoordt aan de doelstellingen van het fonds en over het eventuele bedrag van de tegemoetkoming.

7. Beoordelingsprocedure en criteria

Criteria:
a.    onderzoeksbekwaamheid en –potentieel
b.    onderzoeksvaardigheid en –methodologie
c.    wetenschappelijke zelfstandigheid
d.   originaliteit en vernieuwend karakter van het project
e.    haalbaarheid van het project
f.     doelgerichtheid van het project
g.   kwaliteit van omkadering en begeleiding

Procedure:
De aanvraag wordt beoordeeld door een panel van experten, die de kwalificatie van de kandidaat en het onderzoek beoordelen en verslag uitbrengen aan het bestuur. De toekenning van een onderzoeksbeurs gebeurt door de raad van bestuur.
De aanvraag dient vergezeld te worden van een motivatiebrief met een korte omschrijving van de persoonlijke motivatie, onderzoekservaring, -activiteiten, -interesses en –toekomstplannen.
De BVRGS vraagt een aanbevelingsbrief van een wetenschappelijke promotor (indien aanwezig), die de verbintenis aangaat om de aanvrager degelijk te begeleiden en voor voldoende omkadering te zorgen.

8. Uitbetaling van de onderzoeksbeurs

De onderzoeksbeurs wordt in twee fasen uitbetaald. 50% van de onderzoeksbeurs wordt na toekenning gestort. De resterende 50% wordt gestort na 6 maanden/1jaar na schriftelijk bewijs van voldoende wetenschappelijk output (publicatie, voordracht,....) door de aanvrager. Bij publicatie van het onderzoek dient de BVRGS in dankzegging worden vermeld.

9. Budget

De BVRGS houdt jaarlijks maximum 5 % van de inkomsten via lidgelden vrij voor het ‘Fonds Wetenschappelijk Onderzoek’. De raad van bestuur bepaalt jaarlijks in de maand januari het bedrag dat aan ‘Onderzoeksbeurzen’ mag besteed worden.

Contactgegevens

Wetenschappelijk stimuleringsfonds BVRGS
Secretariaat BVRGS
Berlaarsesteenweg 44
2560 Kessel
of
via mail: info@bvrgs.be