Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Statuten

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
BVRGS

Zetel:

Berlaarsesteenweg 44
2560 Kessel

Contactadres:

Secretariaat van de BVRGS:
Mevr. Wendy Arras
Hoogveldweg 12/3
2500 Lier

S T A T U T E N

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling, afgekort: BVRGS.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Berlaarsesteenweg 44, 2560 Kessel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel :

1. Het bevorderen van de competentie en de kwaliteit in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs en vorming in de relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling en aanverwanten.

2. Het bevorderen van de professionele identiteit van therapeuten en counselors in de systeembenadering.

3. Het bevorderen van contacten onder de leden en met externen o.a. onder vorm van studiedagen en uitwisselingen allerhande.

4. Het bevorderen van publicaties en de productie van wetenschappelijk materiaal op dit gebied, bijvoorbeeld door het oprichten of ondersteunen van een vaktijdschrift.

5. Het aanwenden van al de middelen die zij nuttig acht om te kunnen verzekeren dat de leden die aan de vastgestelde voorwaarden beantwoorden, zoals uitgestippeld in de statuten en het reglement van interne orde, door de vereniging erkend zijn om de functie van systeempsychotherapeut en/of systeemcounselor te kunnen uitoefenen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een reglement van interne orde.

ARTIKEL 6

Om als toegetreden lid aanvaard te worden door de raad van bestuur dient een kandidaat-toegetreden lid aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.
Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden betreffende vooropleiding / basisdiploma in de menswetenschappen.

2.
- Hetzij een vorming gekregen hebben in een tweejarige opleiding systemische counseling bij een door de BVRGS erkende opleiding. Deze toegetreden leden worden erkend als “BVRGS Systemisch Counselor”.

- Hetzij een vorming gekregen hebben in een vierjarige opleiding relatie- en gezinstherapie bij een door de BVRGS erkende opleiding of een voorheen equivalente opleiding. Deze toegetreden leden worden erkend als “BVRGS Relatie- en Gezinstherapeut / Systeemtherapeut

Beide vormingstrajecten voldoen om toegetreden lid te worden van de BVRGS, zij het elk onder een verschillend statuut: als Systemisch Counselor of als Relatie- en Gezinstherapeut / Systeemtherapeut.

3.
Een praktijk uitoefenen in het veld van de menselijke systemen als systemisch counselor en/of als relatie en gezinstherapeut / systeemtherapeut.

4.
Hun lidgeld betalen.

Het basisdiploma en de vorming moeten gevalideerd worden door een getuigschrift en beantwoorden aan de criteria, vastgelegd door de BVRGS, hetzij een erkende vierjarige opleiding relatie- en gezinstherapie, hetzij een erkende tweejarige opleiding systemische en/of gezinscounseling. De raad van bestuur bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor een erkende opleiding in het RIO.

De professionele praktijk moet minstens uitgeoefend worden gedurende de laatste twee jaren.

De nieuwe toegetreden leden tekenen bij hun toetreden de deontologische code alsook het reglement van interne orde (RIO).

Ieder toegetreden lid kan zich opgeven als kandidaat-effectief lid en zal als effectief lid door de raad van bestuur voorgedragen worden op de A.V., met uitzondering van aspirant-leden en ereleden.

ARTIKEL 7

Worden als effectieve leden beschouwd:
- De stichtende leden.
- De toegetreden leden die een aanvraag hebben gedaan tot effectief lid en door de algemene vergadering aanvaard worden als effectief lid, op voordracht van de raad van bestuur.

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, of aspirant-leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden en kunnen geen kandidatuur stellen als effectief lid. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het reglement van interne orde.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage voor toegetreden en effectieve leden bedraagt €800.
De toegetreden en effectieve leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging tot hernieuwing van het lidgeld. Worden als ontslagnemend beschouwd, die leden die, mits twee schriftelijke aanmaningen, hun bijdrage niet betaalden binnen een periode van drie maanden na de eerste aanmaning en die eindigt op 31 maart.

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk of via e-mail aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

ARTIKEL 11

Het is wenselijk dat, in afwijking van artikel 6 van deze statuten, leden, erkend door de oude vzw ABIPFS/BVRGS, op eenvoudige vraag bij de raad van bestuur van één van de twee nieuwe vzw’s, erkend worden als effectief lid of toegetreden lid door de vzw van hun keuze.

De leden worden verondersteld de lidmaatschapsbijdrage te betalen van de vzw waar ze zich lid van wensen te maken. De betaling van het jaarlijks lidgeld wordt beschouwd als een geldige vraag tot lidmaatschap van de gekozen vereniging. Daarenboven kan een lid Relatie- en Gezinstherapeut / Systeemtherapeut van een van beide vzw’s, ABIPFS of BVRGS, ten allen tijde een aanvraag indienen bij de raad van bestuur om ook erkend effectief lid of toegetreden lid te worden van de andere vereniging. Het lidmaatschap van de ene vereniging betekent dat de aanvrager automatisch kan erkend worden als effectief lid door de andere vereniging. De aanvrager zal gevraagd worden om 75% van de lidmaatschapsbijdrage te betalen die op dat ogenblik gangbaar zijn in elk van beide verenigingen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 12

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum tien leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
De leden van de raad van bestuur zijn 2 x herverkiesbaar (= negen jaar maximum).

ARTIKEL 14: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

ARTIKEL 15: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.
In geval van daling onder het statutaire minimum van het aantal leden van de raad van bestuur, door overlijden, dient de raad van bestuur zo snel mogelijk een algemene vergadering samen te roepen, teneinde geldige beslissingen te kunnen blijven nemen.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

ARTIKEL 16: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig zijn. De beslissingen van de raad van bestuur worden met eenvoudige meerderheid genomen. Enkel en alleen in geval van gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 18

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 19

De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van interne orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 20

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 21: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris, die alleen kunnen handelen, of door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten handelen.

ARTIKEL 22: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Het dagelijks bestuur wordt omschreven als een handeling of verrichting van gering belang, die tegelijkertijd spoedeisend is zodat niet kan gewacht worden tot de raad van bestuur samenkomt. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

ARTIKEL 23

De raad van bestuur van de BVRGS zorgt er mee voor dat de contacten met de Belgische zustervereniging ABIPFS bewaard blijven. Het is wenselijk dat de raden van bestuur van de 2 vzw’s, van ABIPFS en van BVRGS, van beide zijden open staan voor een uitnodiging voor een ontmoeting betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang.
Het is wenselijk dat de twee verenigingen elkaar raadplegen voor elke bijeenkomst van EFTA/NFTO en dat de vertegenwoordiger(s) van de twee verenigingen, aanwezig op de EFTA/NFTO bijeenkomst, de gemeenschappelijke belangen verdedigen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 27

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 28

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 20 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 29

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste veertien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 30

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste drie dagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 31

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 32: statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermelden indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan eentweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

ARTIKEL 33

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 34

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 35

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. Van elke algemene vergadering wordt een rapport opgesteld en opgestuurd naar elk lid.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 36

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling. Deze doelstelling moet geheel of gedeeltelijk gelijkaardig zijn aan het doel van de huidige vereniging.

ARTIKEL 38

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtingsvergadering van 10 juni 2013.

Aanmelden nieuwsbrief