Commissie ethiek en deontologie: deontologische code | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Commissie ethiek en deontologie: deontologische code

16 januari 2015

De deontologische code van de BVRGS is gebaseerd op de code van de Europese Vereniging voor Gezinstherapie (EFTA).
De code is van toepassing op alle relaties van de leden van BVRGS met cliënten, studenten, supervisanten en collega’s.
De code dekt ook de andere verantwoordelijkheden verbonden aan het uitoefenen van een functie als therapeut en/of counselor. De professionele standaarden voor een relatie- en gezinstherapeut en voor een systeemcounselor veronderstellen een voortdurende inspanning om correct te handelen.
Door te kiezen voor lidmaatschap van BVRGS, aanvaardt ieder lid om zich te gedragen volgens de code die op dit ogenblik in voege is. Het lid aanvaardt ook elke beslissing van de BVRGS die in overeenstemming met deze code genomen wordt.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van cliënten

 • Elk lid van de BVRGS stelt zijn bekwaamheid en kennis ten dienste van zijn cliënten.
 • De counselor handelt binnen een welomschreven mandaat, dat zich onderscheidt van het mandaat van psychotherapeut; dit onderscheid wordt in de praktijk gerealiseerd door een eigen vooropleiding, een specifieke opleiding tot counselor en een professionele counselingpraktijk, in teamverband of in een collegiale context als zelfstandige. De counselor is zich bewust van de specificiteit van zijn mandaat. Hij zal geen opdrachten aanvaarden die buiten zijn bevoegdheid en competentie vallen. Bij twijfel daarover raadpleegt hij een collega of verantwoordelijke van de organisatie waarvoor hij werkt. Indien nodig zal hij verwijzen naar een andere professional.
 • De therapeut of counselor dient zich bewust te zijn van zijn invloedrijke verhouding tot de cliënten en mag het vertrouwen van cliënten niet gebruiken voor persoonlijk voordeel.
 • De therapeutische relatie en de begeleidingsrelatie is een vertrouwensrelatie. Of het nu een individu, een koppel of een gezin betreft, in alle gevallen moet de therapeut of counselor zich engageren om de vertrouwelijkheid te respecteren.
 • In geval van schade of gevaar van schade, voor zichzelf of anderen, dient de vertrouwelijkheid ondergeschikt gemaakt te worden aan de zorgplicht zoals die in België wettelijk is bepaald.
 • De eigen mentale en fysieke gezondheid kan mogelijks effect hebben op het ethisch verantwoord en professioneel uitoefenen van de functie. Therapeuten en counselors dienen de volle verantwoording hiervoor op te nemen.
 • Elk wetenschappelijk onderzoek waar cliënten bij betrokken worden, dient zorgvuldig alle implicaties voor alle betrokkenen te overwegen. Het moet onderworpen worden aan een evaluatie door derden, eventueel via de weg van de deontologische commissie.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van studenten

 • Supervisors dienen zich bewust te zijn van de autoriteitsrelatie tegenover hun supervisanten en studenten. De supervisor mag op geen enkele manier het geschonken vertrouwen misbruiken.
 • Wie startende of gevestigde counselors superviseert dient zich bewust te zijn van de autoriteitsrelatie tegenover supervisanten en/of studenten. De supervisor mag op geen enkele manier het geschonken vertrouwen misbruiken.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van collega’s

 • Counselors en therapeuten dienen op een efficiënte en ethisch verantwoorde wijze samen te werken met collega’s, in het bijzonder betreffende het welbevinden van hun cliënten, supervisanten en opleidelingen.
 • De op samenwerking gerichte attitude stelt counselors in staat beroep te doen op collegiaal advies, verwijzing of ondersteuning in situaties waar de problematiek van cliënt(en) refereert aan strikt medische, psychiatrische en/of psychotherapeutische expertise.
 • Counselors en therapeuten dienen de bijdragen van hun collega’s aan het eigen onderzoek te erkennen en dienen hun collega’s op gepaste wijze te crediteren en te citeren.

Professionele verantwoordelijkheden

 • Therapeuten en counselors pogen de positieve bijdrage van hun interventies te maximaliseren en de schadelijke effecten te minimaliseren. Ze dienen cliënten die buiten hun competentie vallen, te verwijzen naar andere en relevante professionals.
 • Counselors en therapeuten dienen er naar te streven hun kennis en kunde op peil te houden en dienen zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in (het onderzoek in) hun vakgebied. Zij dienen zich te engageren in bijscholingsactiviteiten, studiedagen, congressen, lezen van boeken en tijdschriften.
  Bij- en nascholing zijn een permanent aandachtspunt voor de leden ven de BVRGS.

Vragen over en overtredingen van de deontologische code

Deontologische commissie

De deontologische commissie behandelt vragen en klachten omtrent de respectvolle en verantwoordelijke beroepsuitoefening door de erkende relatie- en gezinstherapeuten en systemische counselors.
Zodoende ontwikkelt de commissie uit de praktijk aanpassingen aan de deontologische code en houdt haar actueel in functie van de professie en de werking van de vereniging.
Op dezelfde wijze is ook de procedure over het hanteren van klachten ten aanzien van leden van onze vereniging in bestendige ontwikkeling.
De commissie maakt verslag van zijn werkzaamheden en vergadert minimaal eenmaal per jaar met het bestuur of delen van het bestuur van de BVRGS.

Klachten

Bij klachten kan de ethische commissie alle nodige stappen zetten om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de aard en omvang van de klacht. Zij kan ook een beroep doen op, door het bestuur erkende, experten inzake deontologie en juridisch advies.
De commissie volgt de procedure, mogelijke sancties en maatregelen zoals bepaald in het Reglement van de Deontologische en de Ethische Commissie en goedgekeurd door de raad van bestuur.