Privacy verklaring | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

BVRGS verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze privacyverklaring (hieronder de ‘Privacyverklaring’) wordt toegelicht welke persoonsgegevens BVRGS verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

1. Verzameling van en toegang tot de persoonsgegevens

BVRGS is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die haar ter beschikking worden gesteld:

BVRGS
Berlaarsesteenweg 44
2560 Kessel
info@bvrgs.be

De ontvanger en verwerker van de persoonsgegevens is het Secretariaat van BVRGS.
De toegang tot de persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De website van BVRGS kan soms links bevatten naar sites van derden (organisatoren van events, ...). De gebruiksvoorwaarden hiervan behoren niet tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot de verantwoordelijkheid van BVRGS.

2. De persoonsgegevens

2.1. Welke gegevens?

BVRGS verzamelt de gegevens die u aanbelangen:

 1. Voornaam en Naam
 2. Adres
 3. Studies
 4. Taal
 5. Naam werkgever
 6. Professionele interessegebieden

BVRGS zal van u (indien nodig) ook nog de volgende gegevens opslaan:

 1. Toelatingsdatum BVRGS
 2. ID
 3. Categorie lid (kandidaat lid, effectief lid, ...)
 4. Informatie m.b.t. betaling lidgeld (bedrag, datum betaling)
 5. Informatie m.b.t. betaling deelname betalende events (Seminaries, Opleidingen,...)

2.2 Wanneer en hoe worden persoonsgegevens verzameld ?

BVRGS kan in de volgende situaties persoonsgegevens verzamelen:

 1. Wanneer u een aanvraag om lid te worden indient;
 2. Wanneer u gegevens meedeelt als u zich inschrijft voor een opleiding, seminarie, Algemene Vergadering, sociaal event;
 3. Wanneer u inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;
 4. Wanneer u onze website bezoekt;

2.3 Verwerking van de persoonsgegevens

BVRGS verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Bij elke verwerking, bijvoorbeeld bij de inschrijving op een seminarie of om in te tekenen voor het ontvangen van informatie per mail, worden enkel de gegevens verwerkt waarvoor wij uw toestemming verkregen hebben en die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

Het is mogelijk dat BVRGS uw persoonsgegevens moet verwerken voor het nemen van beslissingen op basis van uw profiel, zoals bijvoorbeeld voor het versturen van gerichte mailings die aansluiten op de door u aangeduide professionele interessegebieden.

BVRGS zal uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opmaken van diverse statistieken. In de mate van het mogelijke worden hiervoor anonieme of gepseudonomiseerde gegevens gebruikt.

4. Rechten

U heeft de volgende rechten:

4.1 Recht op weigering

U heeft het recht om niet in te gaan op de vraag om uw persoonsgegevens door te geven. Deze weigering kan dan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie, ...

4.2 Recht op inzage

U heeft recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen en kan het Secretariaat van BVRGS het volgende vragen:

 • Voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken;
 • Hoelang ze bewaard blijven;
 • Informatie over uw rechten (rechtzetting, wissen, ...)

4.3 Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u een beperkt aantal van deze gegevens zelf aanpassen op de website van BVRGS. De andere gegevens zullen dan op uw verzoek door het Secretariaat van BVRGS worden aangepast.

4.4 Recht op wissen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Deze verwijdering van uw persoonsgegevens kan dan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie.

4.5 Recht van bezwaar

U heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

4.6 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

4.7 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze toestemming op ieder ogenblik terug intrekken.

4.8 Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u gekozen instantie op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

4.9 Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan:

BVRGS
Berlaarsesteenweg 44
2560 Kessel
E-mail: info@bvrgs.be

U heeft ook het recht, indien u dit opportuun acht, om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

5. Bewaartijd van de persoonsgegevens

BVRGS bewaart uw persoonsgegevens zolang ze deze nodig heeft voor een doeleinde. Concreet worden al uw gegevens, behalve deze met betrekking tot de informatie over deelname aan CPD opleidingen, bewaard zolang u lid bent bij BVRGS.
De gegevens met betrekking tot uw deelname aan CPD opleidingen, behalve de informatie m.b.t. betaling van de deelname aan betalende events, worden bewaard voor een periode van 4 jaar.

CookienaamVervaldatumDoel
_hjid1 jaarDeze cookie wordt gebruikt door Hotjar en dient om inzicht te krijgen in het klik-, scrol- en kijkgedrag van de bezoekers.
_hjTLDTestEinde van de sessieDeze cookie wordt gebruikt door Hotjar en dient om inzicht te krijgen in het klik-, scrol- en kijkgedrag van de bezoekers.
_hjSessionUser1  jaarHotjar cookie dat wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die site, op de browser te bewaren.
_hjSession_30 minutenEen cookie die de huidige sessiegegevens bevat. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessie-venster aan dezelfde Hotjar-sessie worden toegeschreven.
_hjIncludedInPageviewSample30 minutenDeze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of een bezoeker is opgenomen in de dataverzameling zoals gedefinieerd door de dagelijkse paginaweergavelimiet van de website.
_hjIncludedInSessionSample30 minutenDeze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of een bezoeker is opgenomen in de dataverzameling zoals gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van de website.
_hjAbsoluteSessionInProgress30 minutenDeze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergave van de sessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False kenmerk dat door de cookie wordt ingesteld.

6. Cookiebeleid

Wanneer u naar de website van BVRGS surft of gebruikmaakt van een mobiele app van BVRGS kan u kiezen om al dan niet onze cookies, of eventueel andere technologische middelen die gegevens en informatie verzamelen over uw surfgedrag’ te aanvaarden.

7. Beschikbaarheid van de Privacyverklaring

De recentste versie van de Privacyverklaring is steeds consulteerbaar op de website van BVRGS: www.bvrgs.be.