Klachtenformulier deontologische commissie | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Klachtenformulier deontologische commissie

Informatie betreffende de klachtenprocedure

De Deontologische Commissie doet het nodige om uw klacht te behandelen. Indien de klacht ontvankelijk is, krijgt elke partij de kans zijn standpunt uiteen te zetten. Het reglement van de Commissie Ethiek en Deontologie, met inbegrip van de regels betreffende de klachtenprocedure, is te allen tijde te raadplegen op de website van de BVRGS. De Commissie heeft het recht om bijkomende informatie op te vragen alvorens over te gaan tot de verdere behandeling van de klacht.

Alle betrokken partijen mogen tijdens de lopende klachtenprocedure geen rechtstreeks contact meer met elkaar opnemen, noch via hun vertegenwoordigers, tenzij de Commissie anders beslist. Elke poging tot bemiddeling, desgevallend op initiatief van de Commissie zelf, of elk contact verloopt via de Commissie.

Bij het indienen van een klacht moet er rekening mee gehouden worden dat het volledige dossier met de klacht wordt meegedeeld aan het betrokken lid met het oog op diens recht van verdediging