Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Reglement van inwendige orde

15 september 2017

ARTIKEL 1: DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de BVRGS bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de vzw BVRGS.
In overleg met elkaar beslissen zij over de dagelijkse werking van de vereniging. Het dagelijks bestuur waakt er o.m. over dat publicaties op de website conform zij met de doelstellingen van de vzw BVRGS.

ARTIKEL 2: SOORTEN LEDEN

De vereniging kent volgende soorten van lidmaatschap:
a. Toegetreden leden
b. Effectieve leden
c. Aspirant leden
d. Ereleden

ARTIKEL 3: Toegetreden LEDEN

3.1. Indien de kandidaat een opleiding Relatie en Gezinstherapie / Systeemtherapie startte voor 1 januari 2011 gelden de oude voorwaarden om als lid toegelaten te worden:
3.1.1. Kandidaten dienen met succes een vierjarige opleiding in de relatie- en gezinstherapie/systeemtherapie voltooid te hebben. Driejarige erkende opleidingen die voor 31 december 2008 voltooid zijn, worden beschouwd als evenwaardige opleidingen.
3.1.2. Kandidaten hebben een master diploma of bachelor diploma in de menswetenschappen. Bijkomende cursussen en vooropleidingen zijn niet vereist.
3.1.3. Kandidaten oefenen actief een praktijk uit als relatie en gezinstherapeut of systeemtherapeut. Deze praktijk behelst minstens 5 cliëntsystemen per week.
3.1.4. Wanneer therapeuten toetreden tot de BVRGS houdt dit in dat zij er zich toe verbinden de bepalingen van de deontologische code en de ethische principes waarop deze deontologische code is gebaseerd, te onderschrijven en strikt na te leven.
3.1.5. Leden betalen het lidgeld dat bepaald is door de Raad van Bestuur.
3.1.6. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en nemen niet deel aan het bestuur van de vereniging.
3.1.7. Ieder toegetreden lid kan zich jaarlijks via het secretariaat opgeven als effectief lid en zal als effectief lid door de raad van bestuur voorgedragen worden op de volgende A.V....

3.2. Indien de kandidaat een opleiding Relatie- en Gezinstherapie startte na 1 januari 2011, gelden de nieuwe voorwaarden:
3.2.1. Kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de BVRGS (zie de toelatingsvoorwaarden)
3.2.2. Kandidaten oefenen actief een praktijk uit als relatie en gezinstherapeut of systeemtherapeut. Deze praktijk behelst minstens 5 cliëntsystemen per week.
3.2.3. Wanneer therapeuten toetreden tot de BVRGS houdt dit in dat zij er zich toe verbinden de bepalingen van de deontologische code en de ethische principes waarop deze deontologische code is gebaseerd, te onderschrijven en strikt na te leven.
3.2.4. Het lidgeld betalen dat bepaald is door de Raad van Bestuur.
3.2.5. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en nemen niet deel aan het bestuur van de vereniging.
3.2.6. Ieder toegetreden lid kan zich jaarlijks via het secretariaat opgeven als effectief lid en zal als effectief lid door de raad van bestuur voorgedragen worden op de volgende A.V..

3.3. Om als lid met erkenning systemisch counselor toegelaten te worden dient men
3.3.1. Voldoen aan de voorwaarden van de BVRGS voor erkenning als systemisch counselor. (Toelatingsvoorwaarden) Zij hebben o.a. met succes een tweejarige opleiding Systemische Counselor voltooid.
3.3.2. In de professionele praktijk minstens deeltijds (20% FTE) werken als counselor (contacten met cliënten)
3.3.3. Wanneer counselors toetreden tot de BVRGS houdt dit in dat zij er zich toe verbinden de bepalingen van de deontologische code en de ethische principes waarop deze deontologische code is gebaseerd, te onderschrijven en strikt na te leven.
3.3.4. Leden betalen het lidgeld dat bepaald is door de Raad van Bestuur.
3.3.5. Ieder toegetreden lid kan zich jaarlijks via het secretariaat opgeven als effectief lid en zal als effectief lid door de raad van bestuur voorgedragen worden op de volgende A.V..
3.3.6. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en nemen niet deel aan het bestuur van de vereniging..
3.3.7. Toegetreden leden met een erkenning als counselor profileren zich als dusdanig tegenover derden en zijn expliciet over hun erkenning als counselor.

ARTIKEL 4: Effectieve LEDEN

4.1. Om als effectief lid toegelaten te worden gelden dezelfde voorwaarden als voor toegetreden leden.
4.2. Effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.
4.3. Indien een effectief lid drie opeenvolgende jaren zonder verwittigen afwezig is op een Algemene Vergadering en op geen enkele wijze deelneemt aan het bestuur van de vereniging, wordt hij / zij terug toegetreden lid.

ARTIKEL 5: ASPIRANT LEDEN

Om als aspirant lid erkend te worden moet men:
5.1. Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden betreffende de basisopleiding (zie de toelatingsvoorwaarden RGT/S en de toelatingsvoorwaarden voor SC).
Deelnemers aan een opleiding, RGT/, kunnen vanaf het eerste jaar aspirant-lid worden van de BVRGS. Zij dienen aan alle andere voorwaarden te voldoen w.b. basisdiploma met eventuele aanvullende cursussen en praktijk onder supervisie met minstens 5 cliënt(en)(systemen) per week. Met een kopie van het basisdiploma (eventueel met de resultaten van de aanvullende cursussen) en een bewijs van het opleidingsinstituut dat zij ingeschreven zijn in de opleiding, kunnen zij een aanvraag doen voor aspirant-lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap is 1 jaar geldig en kan hernieuwd worden met het inschrijvingsbewijs van het volgende jaar. Cursisten dienen jaarlijks het inschrijvingsbewijs aan het secretariaat te bezorgen. Het aspirant-lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
Kandidaat-leden Systemisch Counselor kunnen na de twee jaar opleiding 1 jaar aspirant-lid worden. Tijdens dat jaar volgen zij de vereiste uren supervisie.
5.2. Aspirant leden RGT/S worden toegetreden lid nadat zij hun laatste jaar opleiding beëindigd hebben en het certificaat doorgestuurd hebben naar het secretariaat van de vereniging. Aspirant-leden SC kunnen lid worden na het beëindigen van de vereiste uren supervisie.
5.3. Wanneer aspirant-leden toetreden tot de BVRGS houdt dit in dat zij er zich toe verbinden de bepalingen van de deontologische code en de ethische principes waarop deze deontologische code is gebaseerd, te onderschrijven en strikt na te leven.
5.4. Het lidgeld voor aspirant leden betalen. Dit bedraagt 50% van het lidgeld voor toegetreden leden.
5.5. Aspirant leden kunnen geen effectief lid worden en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 6: ERELEDEN

6.1. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering van de BVRGS personen die zich voor de vereniging of voor de ontwikkeling van de Systeemtherapie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, tot erelid van de vereniging benoemen.
6.2. Ereleden hebben dezelfde rechten als toegetreden leden. Zij betalen echter geen lidgeld.

ARTIKEL 7: TOELATINGSPROCEDURE

7.1. Een kandidaat-lid zal de aanvraag tot lidmaatschap indienen op het secretariaat aan de hand van een online ingevuld aanvraagformulier voor lidmaatschap.
7.2. Kandidaat-leden bezorgen het secretariaat de nodige documenten: kopie van het basisdiploma, kopie van het certificaat van de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut / systeemtherapeut, indien nodig een bewijs van de gevolgde bijkomende vakken met het resultaat hiervan. Indien het niet duidelijk blijkt uit de werkcontext in dienstverband, kan het secretariaat een bijkomende verklaring van de werkgever vragen dat men werkt met een klinisch-psychotherapeutisch mandaat. Het kandidaat-lid bezorgt deze verklaring aan het secretariaat.
7.3. Kandidaat-leden storten het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer van de BVRGS. Het inschrijvingsgeld bedraagt de helft van het lidgeld voor leden of de helft van het lidgeld voor aspirant-leden. Het inschrijvingsgeld kan niet teruggevorderd worden door de kandidaten, ook niet nadat zij geweigerd werden als lid van de vereniging.
7.4. Het secretariaat van de vereniging ontvangt de aanvragen tot lidmaatschap, ordent deze, vraagt informatie op bij de kandidaten indien nodig, kijkt na of de kandidaten voldoen aan de criteria, zoals deze geformuleerd zijn in de toelatingsvoorwaarden (zie de toelatingsvoorwaarden ) en controleert of het inschrijvingsgeld werd betaald. Het secretariaat brengt verslag uit aan de erkenningscommissie van de BVRGS. De commissie draagt de nieuwe leden voor aan het bestuur.
7.5. De erkenningscommissie komt twee maal per jaar samen om de aanvragen tot lidmaatschap te behandelen: begin november en begin mei. De commissie beslist welke kandidaten lid toegelaten worden als lid van de BVRGS.
7.6. De raad van bestuur van de vereniging dient deze beslissing omtrent het lidmaatschap van een kandidaat te bekrachtigen op de volgende bestuursvergadering. De beslissing van de Raad van Bestuur wordt door het secretariaat schriftelijk of via e-mail meegedeeld aan de kandidaat. Een eventuele afwijzing wordt gemotiveerd door te verwijzen naar de criteria, zoals deze werden vastgelegd in de toelatingsvoorwaarden.
7.7. Kandidaat-leden en kandidaat aspirant-leden die toegelaten zijn tot de vereniging, storten nogmaals de helft van het respectievelijke lidgeld zodat zij het volledig bedrag van het lidgeld hebben betaald.
Pas na de volledige betaling van het lidgeld is een kandidaat lid van de vereniging.

ARTIKEL 8: COMMISSIES

De raad van bestuur van de BVRGS kan overgaan tot de oprichting van commissies, in functie van de werking van de vereniging. Een commissie is in principe tijdelijk.
Commissies functioneren onder de bevoegdheid en in opdracht van de raad van bestuur en dienen minstens één keer per jaar het verslag van hun werking voor te leggen aan de raad van bestuur. Indien het bestuur dit nodig acht, wordt de werking van de commissie, visie en verder ontwikkeling meer grondig besproken met een afvaardiging van het bestuur.
Elke commissie heeft een verantwoordelijke die de contacten met de raad van bestuur verzorgt.

ARTIKEL 9: WERKGROEPEN

Alle leden van de vereniging kunnen werkgroepen oprichten. De doelstelling van werkgroepen moet overeenkomen met de doelstelling van de vereniging, zoals bepaald in de statuten van de vzw.
De verantwoordelijke van elke werkgroep brengt jaarlijks verslag uit bij het bestuur over de werking van het voorbije jaar. Dit verslag is een kort schriftelijk rapport dat kan verwerkt worden in het jaarverslag van de vereniging.

ARTIKEL 10: COMMISSIE Ethiek en Deontologie

De commissie ontwikkelt een aangepaste deontologische code voor de BVRGS. Ze zorgen ervoor dat deze code steeds aangepast is, verder ontwikkeld wordt en actueel blijft in functie van de werking van de vereniging.

De Commissie Deontologie bestaat uit twee verschillende raden:

 • De adviesraad of deontologische commissie behandelt deontologische vragen van de leden van de BVRGS.
 • De tuchtraad of ethische commissie behandelt klachten van derden tegenover leden van de BVRGS. De tuchtraad kan zelf overgaan tot onderzoek als zij er van op de hoogte zou komen dat een lid van de BVRGS zich zou gedragen hebben in strijd met de deontologische code van de BVRGS of in strijd met een definitieve beslissing van de commissie.

De commissie deontologie kan beroep doen op, door het bestuur erkende, experten inzake deontologie en juridisch advies.

De commissie deontologie dient het Reglement van de Deontologische Commissie te volgen. 

Erkende opleidingen RGT/S

1.  Voldoen aan deze voorwaarden

 • Interactie Academie – Antwerpen, Opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie
 • IPRR – Mechelen,
 • Korzybski instituut – Oostende,
 • UGent – Gent, Permanente vorming Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie,
 • Rapunzel & VUB – Diest, Opleiding Relatie- en Gezinstherapie
 • Context KU Leuven – Leuven, Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

2. Voldeden in het verleden aan de voorwaarden maar zijn gestopt met het aanbieden van een opleiding in de RGT/S:

 • Balans contextuele therapie– Gent
 • Centrum voor studie van het gezin – Gent,
 • LIST – Leuven,
 • Opleiding Systeem Psychotherapie - Haacht,
 • Relatiestudio – Gent.
 • Kern - Sint Niklaas
 • Leren over Leven – Antwerpen

Erkende opleidingen SC

1. Voldoen aan deze voorwaarden

 • Interactie Academie – Antwerpen, Leertraject tot systemisch counselor
 • Leren over Leven – Antwerpen, Contextuele hulpverlening
 • Rapunzel – Diest, Contextgerichte zorg, Systemisch werken met individuen, ouders, gezinnen en groepen.

2. Voldeden in het verleden aan de voorwaarden maar zijn gestopt met het aanbieden van een opleiding in de SC:

Balans – Gent

 • Contextuele hulpverlening, begeleiding en counseling
 • Gezinsbegeleiding, Gezinsgericht werken en Gezinscounseling

Kern – Sint Niklaas:

 • Gezinsbegeleiding
 • Contextuele hulpverlening

Aanmelden nieuwsbrief