Toelatingsvoorwaarden Relatie- en Gezinstherapie | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Toelatingsvoorwaarden Relatie- en Gezinstherapie

Voor degenen die als lid van de BVRGS toegelaten willen worden, gelden onderstaande toelatingsvoorwaarden. De voorwaarden betreffen:

 1. relevante psychotherapeutische praktijk
 2. de gevolgde psychotherapieopleiding
 3. de vooropleiding.

De toelatingsvoorwaarden, genoemd onder punt 1, 2 en 3, zijn van toepassing op iedereen die vanaf 1 januari 2011 met zijn of haar psychotherapieopleiding is gestart.

Degenen die hun psychotherapieopleiding startten voor 31 december 2010, dienen te voldoen aan de criteria genoemd onder Art. 3.1 van het Reglement van Inwendige Orde

Degenen die hun vierjarige opleiding starten na 1 september 2018 dienen te beschikken over een diploma master Klinische Psychologie, master Klinische Orthopedagogie of Psychiater.

1. Psychotherapeutische praktijk.

Zij die hun psychotherapieopleiding na 31 december 2010 startten, zullen bij hun aanvraag tot lidmaatschap moeten aantonen dat:

 • Zij minimaal gedurende vier jaar een gesuperviseerde psychotherapeutische praktijk (RGT/systeemtherapie) voeren.
 • In deze vier jaar minimaal 5 cliënten/cliëntsystemen per week zagen.
 • De supervisor een door de BVRGS erkende supervisor betrof.
 • Zij momenteel werkzaam zijn met een psychotherapeutisch mandaat, met een minimum van 5 cliënten en/of cliëntsystemen per week.

N.B. De gesuperviseerde psychotherapeutische praktijk mag ingaan tijdens de opleiding tot RGT/systeemtherapeut. In dat geval zal de betreffende opleider borg staan voor de supervisie.

2. Psychotherapie opleiding.

Enkel afgestudeerden van de erkende opleidingen die een vierjarige opleiding (vier opeenvolgende jaren!) in de relatie en gezinstherapie/ systeemtherapie met succes voltooiden, komen in aanmerking voor het BVRGS lidmaatschap.

N.B. De door de BVRGS erkende psychotherapieopleidingen vindt u op onze website.

3. Vooropleiding

Het kandidaat-lid is minstens houder van een diploma van de eerste cyclus van het hoger onderwijs in het domein van de gezondheidszorgberoepen, de psychologie, de pedagogische wetenschappen of de sociale wetenschappen, behaald ter afsluiting van een opleiding die, in het kader van het voltijds onderwijs, minstens drie jaar studie of 180 ECTS-studiepunten telt.

Komen zonder meer in aanmerking voor lidmaatschap (opleidingen gestart voor 1 september 2018):

 • Master in de klinische psychologie
 • Master in de klinische orthopedagogiek
 • Master in de seksuologie en familiale wetenschappen
 • Master in de geneeskunde, specialisatie psychiatrie.

Degenen die hun vierjarige opleiding starten na 1 september 2018 dienen te beschikken over een diploma master Klinische Psychologie, master Klinische Orthopedagogie of Psychiater.

Kandidaten voor het BVRGS lidmaatschap met onderstaande basisdiploma's in de menswetenschappen / hulpverlenende beroepen, dienen voorafgaand aan de psychotherapieopleiding, basiskennis verworven te hebben op universitair (masteropleiding) niveau van:

 • Psychopathologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Psychotherapie (basisvaardigheden / therapeutische modellen)

Meer specifiek gaat het om de volgende basisdiploma's met een minimum niveau 6:

 • Bachelor in maatschappelijk werk
 • Bachelor in de sociale verpleegkunde
 • Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in de gezinswetenschappen
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, richting klinische psychologie
 • Master in de huisartsgeneeskunde
 • Master in de criminologie
 • Master in de pedagogie
 • Master in de psychologie

Naast de universiteiten, kan je eventueel deze vakken ook volgen aan een opleiding die erkend is door de BVRGS. Zie "Aanvullende Cursussen"

OPGELET

Personen met andere basisdiploma's in de menswetenschappen dan de hierboven aangehaalde kunnen eventueel in aanmerking komen voor het BVRGS lidmaatschap. Zij dienen daarvoor aan te tonen dat zij aan de bovenstaande eisen met betrekking tot vooropleiding kunnen voldoen. Zij onderbouwen dit via bijkomende cursussen of opleidingen én via een gemotiveerd schrijven aan het bestuur van de BVRGS van hun opleidingsinstituut, voordat zij de vierjarige opleiding aanvatten.

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

Deelnemers aan een vierjarige opleiding RGT/S kunnen vanaf het eerste jaar aspirant-lid worden van de BVRGS. Zij dienen aan alle andere voorwaarden te voldoen w.b. basisdiploma, eventuele aanvullende cursussen, praktijk onder supervisie met minstens 5 cliënt(en)(systemen) per week. Met een kopie van het basisdiploma (eventueel met de resultaten van de aanvullende cursussen) en een bewijs van het opleidingsinstituut dat zij ingeschreven zijn in de opleiding RGT/S, kunnen zij een aanvraag doen voor aspirant-lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap is 1 jaar geldig en kan hernieuwd worden met het inschrijvingsbewijs van het volgende jaar. Cursisten dienen jaarlijks het inschrijvingsbewijs aan het secretariaat te bezorgen. Het aspirant-lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

N.B.
Met master en bachelor niveau worden ook die opleidingen bedoeld, die na de Bologna akkoorden gelijkgesteld zijn aan een bachelor of master.

Relatie- en gezinstherapeuten/systeemtherapeuten die in Nederland wonen en werken kunnen lid worden van de BVRGS indien zij in het bezit zijn van één van de bovenvermelde basisopleidingen bachelor of master, met eventueel de bijkomende vakken. Andere diploma's komen niet in aanmerking. Uiteraard dienen zij ook te voldoen aan de andere toelatingsvoorwaarden.
Relatie- en gezinstherapeuten/systeemtherapeuten die lid zijn van de NVRG kunnen zonder meer lid worden van de BVRGS en omgekeerd. BVRGS en NVRG hebben hierover een overeenkomst betreffende lidmaatschap bij beide verenigingen.

Bij twijfel over uw keuze gelieve met het BVRGS secretariaat contact op te nemen.